ANUNŢ CONCURS PROMOVARE

Primăria Oraşului Ocna Sibiului, organizeaza in data de 23 decembrie 2019 examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţiei publice clasa I , de inspector asistent in inspector principal din cadrul Directiei de Asistenta Sociala – Ocna Sibiului.
Locul de desfăşurare a examenului promovare în gradul profesional este Primăria Oraşului Ocna Sibiului , str. Piaţa Traian, nr.6.

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al celui deţinut sunt :

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. Dosarele de examen se depun de catre candidaţi la sediul Primăriei Oraşului Ocna Sibiului, str.Piaţa Traian , nr.6 , jud.Sibiu , în termen de 20 de zile de la data afişarii prezentului anunţ, respectiv incepand cu data de 21 noiembrie 2019 pana in data de 11 decembrie 2019 , inclusiv.

  Dosarele de inscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu:
  a) copie după carnetul de munca sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
  b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  c) formularul de înscriere. Bibliografie propusa:
 1. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru sustinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 4. Ordinul 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
 5. Partea a VI-a Statutului functionarilor publici, titlul I si II din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu completarile ulterioare;
 6. Constitutia Romaniei republicata.

ANUNŢ CONCURS PROMOVARE

Primăria Oraşului Ocna Sibiului, organizeaza in data de 15 noiembrie 2019 examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţiei publice clasa I, de inspector principal in inspector superior din cadrul Birou contabilitate, taxe-impozite locale si proiecte cu finanţare internatională – Ocna Sibiului.

Locul de  desfăşurare a examenului promovare în gradul professional – Primăria Oraşului Ocna Sibiului , str. Piaţa Traian, nr.6.

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt:

 • Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • Să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarele de examen se depun de catre candidaţi la sediul Primăriei Oraşului Ocna Sibiului, str. Piaţa Traian, nr.6 , jud.Sibiu , în termen de 20 de zile de la data afişarii prezentului anunţ, respectiv incepand cu data de 15 octombrie 2019 pana in data de 05 noiembrie 2019 , inclusiv;

Dosarele de inscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu:

 1. copie după carnetul de munca sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. formularul de înscriere.

Bibliografie propusa:

 1. Legea nr.227/2015 – privind codul fiscal ,titlul IX, cu modificările ulterioare;
 2. H.G. nr.1/2016-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul  fiscal , titlul IX;
 3. Legea nr. 207/2015-privind codul de procedura fiscala, cu modificarile ulterioare;
 4. O.G. nr.2/2001- privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si complectarile ulterioare ;
 5. Partea a VI-a Statutului functionarilor publici, titlul I si II din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu complectarile ulterioare;
 6. Constitutia Romaniei republicata;